Voorwaarden workshops en advies

1. Inschrijving

 1. Vooraf reserveren kan alleen via website www.blezi.com en/of link naar www.blezi.com.
 2. Een inschrijving voor een workshop of advies via de website is pas definitief wanneer de deelnamekosten zijn betaald.
 3. De deelnemer ontvangt na boeking via de website binnen 2 werkdagen een betaalverzoek via e-mail.
 4. Zodra de betaling is ontvangen is de boeking definitief en ontvangt de deelnemer een e-mail met een bevestiging.
 5. Wanneer een workshop volgeboekt is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk deel te nemen.
 6. Als een workshop of advies volgeboekt is, kan de deelnemer zich aanmelden voor de reservelijst. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 7. Minimale leeftijd voor deelname is 21 jaar.

 

2. Deelnamekosten

 1. Bij inschrijving gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld.
 2. In de workshop omschrijving wordt een totaalbedrag genoemd voor een maximum aantal deelnemers.
 3. Bij een lager aantal deelnemers dan opgegeven vindt geen restitutie plaats.
 4. In de workshopprijzen zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 5. Blèzi Cosmetics behoudt zich altijd het recht voor om workshops inhoudelijk of prijstechnisch aan te passen.
 6. Voor zover niet anders aangegeven zijn alle vermelde prijzen inclusief 21% BTW.

 

3. Betaling

 1. De deelnemer ontvangt na boeking via de website een betaalverzoek via e-mail.
 2. Zodra de betaling is ontvangen is de boeking definitief.
 3. Blèzi Cosmetics behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot de workshop te weigeren wanneer niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

4. Annulering

 1. Annulering van een advies of workshop kan alleen vooraf per e-mail aan info@blezi.com te geschieden volgens voorwaarden gesteld in artikel 4.2.
 2. Annuleren:
  1. Annuleren van het advies of workshop kan tot 48 uur voor aanvang. Het volledige bedrag wordt dan vergoed.
  2. Bij afmelding binnen de termijn van 48 uur ontvang je 50% van de deelnamekosten retour.
  3. Bij ziekte wordt de datum eenmalig verzet en bij afmelding na verzetten van de datum ontvang je 50% van het bedrag retour.
  4. Bij geen afmelding is geen restitutie mogelijk.

 

5. Annulering door Blèzi Cosmetics

 1. Blèzi Cosmetics behoudt zich het recht voor bij drie of minder inschrijvingen een aangeboden workshop te annuleren.
 2. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan z.s.m. bericht en zo mogelijk een voorstel voor een nieuwe datum.
 3. Wanneer de voorgestelde datum niet schikt kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd.
 4. Blèzi Cosmetics behoudt zich het recht voor om bij een workshop die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen. In dit geval wordt de deelnemer of opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
 5. Blèzi Cosmetics is te allen tijde gerechtigd een vervangende visagiste aan te wijzen.

 

6. Aansprakelijkheid van de deelnemer

 1. Gereedschap dat ter beschikking staat van deelnemer blijft te allen tijde eigendom van Blèzi Cosmetics.
 2. De deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met ter beschikking gestelde materialen en gereedschap.
 3. Door de deelnemer aangebrachte schade aan gereedschap en bezittingen van Blèzi Cosmetics zullen worden verhaald op de deelnemer, op basis van vervangingswaarde en/of herstelkosten.
 4. Bij geconstateerde diefstal wordt de politie ingeschakeld.

 

7. Aansprakelijkheid van Blèzi Cosmetics

 1. Blèzi Cosmetics is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop of schade door de annulering van een workshop.
 2. Wanneer Blèzi Cosmetics op enig moment, ondanks het bepaalde in het voorgaande lid, wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshopkosten. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

8. Klachten

 1. De deelnemer dient een eventuele klacht met betrekking tot de uitvoering van het advies, de workshop of het workshoparrangement of een met de workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen acht dagen na afloop van de betreffende workshop of advies en deze te richten aan de directeur van Blèzi Cosmetics. Een klacht zal altijd schriftelijk behandeld worden.
 2. Eventuele klachten over de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.
 3. Als een deelnemer naar oordeel van Blèzi Cosmetics hinder veroorzaakt tijdens een advies of workshop of workshoparrangement, dan houdt Blèzi Cosmetics zich het recht voor om deze persoon te verwijderen en een eventuele volgende deelname te weigeren.

 

9. Toepasselijk recht

De Algemene Voorwaarden van Blèzi Cosmetics zijn te allen tijde geldig. Op deze voorwaarden deelname workshop/advies, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Wanneer een bepaling of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Blèzi Cosmetics in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een door Blèzi Cosmetics vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de wet anders voorschrijft.