Algemene voorwaarden voor aankopen

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Blèzi Cosmetics: de directe verkooponderneming Blèzi Cosmetics, die de website www.blezi.com beschikbaar stelt aan haar Business Partners en de consument;
 2. Business Partner: de directe verkoper, zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst als wederverkoper heeft gesloten met Blèzi Cosmetics en producten aankoopt van Blèzi Cosmetics en daarna verkoopt als zelfstandig ondernemer aan de consument;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Blèzi Cosmetics en/of Business Partner;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Blèzi Cosmetics georganiseerd systeem voor verkoop via Blèzi Cosmetics op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Blèzi Cosmetics gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 6. Website: de website van Blèzi Cosmetics waarop Blèzi Cosmetics een aanbod doet aan de consument en/of één van haar Business Partners en een overeenkomst op afstand kan sluiten met de consument of Business Partner;
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Dag: kalenderdag;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument, Business Partner of Blèzi Cosmetics in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Blèzi Cosmetics via de website en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Blèzi Cosmetics en de consument of Business Partner.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of Business Partner beschikbaar gesteld via de website.
 3. De overeenkomst op afstand wordt gesloten tussen Blèzi Cosmetics en de consument of Business Partner.
 4. De consument kan enkel een bestelling plaatsen via de website of zijn Business Partner. Bij een bestelling via een Business Partner is Blèzi Cosmetics geen partij.

 

Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument of Business Partner mogelijk te maken. Als via de website afbeeldingen worden getoond, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Blèzi Cosmetics niet.

 

 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of Business Partner van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument of Business Partner het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Blèzi Cosmetics onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Blèzi Cosmetics kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument of Business Partner in beginsel aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Blèzi Cosmetics op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Blèzi Cosmetics zal bij het product of dienst aan de consument of Business Partner de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument of Business Partner op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het postadres waar de consument of Business Partner met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument of Business Partner van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de hiervoor onder “Het aanbod” opgenomen gegevens, tenzij Blèzi Cosmetics deze gegevens al aan de consument of Business Partner heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.  Indien Blèzi Cosmetics zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige      lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument of Business Partner de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument of Business Partner.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument of Business Partner zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Blèzi Cosmetics retourneren, conform de door Blèzi Cosmetics verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de consument of Business Partner gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor haar rekening.
 4. Indien de consument of Business Partner een bedrag betaald heeft, zal Blèzi Cosmetics dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 5. Indien de consument of Business Partner niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Blèzi Cosmetics alleen worden uitgesloten indien Blèzi Cosmetics dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 6. In elk geval geldt indien de verzegelde verpakking van producten is verbroken het herroepingsrecht als vervallen.

 

De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Blèzi Cosmetics producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Blèzi Cosmetics geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Aanbiedingen en/of kortingen zoals deze zijn weergegeven op de Website zijn enkel geldig gedurende de termijn van de geadverteerde aanbieding en/of korting zoals deze is vermeld op de Website. Producten of diensten die niet leverbaar zijn gedurende de geldende termijn van de geadverteerde aanbieding en/of korting zijn uitgesloten van de aanbieding en of korting zoals deze is weergegeven op de Website.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Conformiteit en Garantie

 1. Blèzi Cosmetics staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Blèzi Cosmetics, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument of Business Partner ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Blèzi Cosmetics jegens Blèzi Cosmetics kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Levering en uitvoering

 1. Blèzi Cosmetics zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of Business Partner aan Blèzi Cosmetics kenbaar heeft gemaakt.
 3. Blèzi Cosmetics zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of Business Partner hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument of Business Partner heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Blèzi Cosmetics het bedrag, exclusief de verzendkosten, dat de consument of Business Partner betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Blèzi Cosmetics zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of Business Partner bij Blèzi Cosmetics, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument of Business Partner verschuldigde bedragen te worden voldaan uiterlijk binnen veertien (14) dagen na bezorging van het product.
 2. De consument of Business Partner heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Blèzi Cosmetics te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument of Business Partner heeft Blèzi Cosmetics behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument of Business Partner kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Blèzi Cosmetics, nadat de consument of Business Partner de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Blèzi Cosmetics ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Blèzi Cosmetics binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument of Business Partner een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Business Partners hebben een aparte overeenkomst.